Vijeće roditelja

 1. I-1  Bandić Duran
 2. I-2  Daidžić Hasib
 3. I-3  Kaleta Nevđat
 4. I-4  Kladničanin Nermina
 5. I-5  Lihovac Nezir
 6. I-6  Kopić Amra
 7. I-7  Kustura Mustafa ( zamjenik predsjednika vijeća )
 8. I-8  Merdžanović Erna
 9. I-9  Bilalović Samra
 10. II-1  Paljanin Selvera
 11. II-2  Kečo Safet
 12. II-3  Ramić Sejada
 13. II-4  Sadiković Rasema
 14. II-5  Hasanović Muniba
 15. II-6  Sajnica Mirsad
 16. II-7  Lepir Fikret
 17. II-8  Maslo Nermina
 18. II-9  Trgo Alma
 19. III-1  Mujić Adisa
 20. III-2  Isufi Arben
 21. III-3  Kabulović Nusret
 22. III-4  Kokor Huso
 23. III-5  Bašić Ifet
 24. III-6  Kovačević Denis ( predsjednik vijeća )
 25. III-7  Gutić Izudin
 26. III-8  Hujić Amina
 27. III-9  Japalak Elmir
 28. III-10  Proha Damir
 29. IV-1  Djelek Aida
 30. IV-2  Kovačević Aida
 31. IV-3  Bužo Nedžad
 32. IV-4  Rahmanović Emina
 33. IV-5  Mekić Senida
 34. IV-6  Mujezinović Sanela
 35.  Kavazbašić Anida ( sekretar vijeća )

Rad vijeća roditelja

Radi povezivanja s društvenom zajednicom i saradnje roditelja i škole osniva se vijeće roditelja.

Funkcija vijeća roditelja

 • promoviše interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi,
 • predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru,
 • podstiče angažman roditelja u radu škole,
 •  informiše školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu školskoga odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom,
 • sudjeluje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje obrazovni rad u školi,
 • kandidira i bira predstavnike roditelja u školski odbor.

Struktura vijeća roditelj

 •  predsjednik vijeća,
 •  zamjenik predsjednika vijeća,
 • sekretar vijeća.

Način i procedura osnivanja i rada vijeće roditelja utvrđuje se općim aktima škole.

Način izbora rukovodstva, kao i ostale odgovornosti regulišu se pravilnikom o radu.

 Predsjednik vijeća roditelja

 • organizuje i vodi sastanke, predlaže dnevni red sastanaka,
 • potpisuje dokumente vijeća,
 • predstavlja vijeće u školi i izvan nje.

Zamjenik predsjednika vijeća pomaže predsjedniku u njegovom radu, i obnaša dužnost predsjednika, ukoliko je predsjednik spriječen.

Sekretar vijeća

 • vodi zapisnik na sastanku vijeća roditelja,
 • izvještava članove vijeća o održavanju slijedećeg sastanka,
 • obavještava ostale roditelje o odlukama donesenima na sastanku, putem oglasne ploče ili drugog oblika obavještavanja,
 • odgovara za tačnost zapisnika i zaključaka, koji su doneseni na sastancima,a radi i druge administrativne poslove, koje mu povjeri predsjednik.

Pravilnik o radu vijeća roditelja

Pravni dokument koji pobliže definiše i detaljnije reguliše rad vijeća roditelja je pravilnik o radu. Njime se definišu konkretni ciljevi vijeća roditelja i načini donošenja odluka, zatim tijela i funkcije koje čine vijeća roditelja, način izbora i određivanje odgovornosti članovima vijeća. Pravilnik o radu definiše poziciju vijeća roditelja u odnosu na druga tijela u školi – stručna i upravna tijela, kao i vijeće učenika. Pravilnik o radu se može mijenjati tijekom rada, odnosno prilagođavati potrebama vijeća.

Osim toga, pravilnik o radu poslužit će kako bi cjelokupno iskustvo o radu u vijeću roditelja bilo predočeno na precizan i jasan način, onima koji dolaze.

Pravilnikom o radu uređuje se i izbor i mandat članova vijeća, njihova prava i obveze, djelokrug rada, zastupanje i predstavljanje, te druga pitanja značajna za rad vijeća roditelja.

Pravilnik o radu vijeća, kao i njegove izmjene i dopune, usvaja vijeće uz suglasnost školskog odbora.

Poslovnik o radu vijeća roditelja

Vijeće roditelja treba imati i svoj poslovnik o radu kao interni dokument, koji donosi i usvaja vijeće na svom sastanku. Njime se reguliše vođenje sastanaka, procedure donošenja odluka i druga pitanja vezana za rad vijeća. Poslovnik o radu izrađuje se na temelju pravilnika o radu.

Program rada vijeća roditelja

Vijeće roditelja trebalo bi na početku svoga mandata izraditi program rada, kako bi kvalitetno radilo. Program treba sadržavati aktivnosti koje vijeće ima namjeru provoditi iz mjeseca u mjesec.

 

Mjesec Sadržaj rada Vrijeme realizacije
IX Konstituisanje Vijeća roditelja
Izbor rukovodstva
Usvajanje poslovnika o radu
Upoznavanje roditelja s Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika
Tekuća pitanja
X Rad na prevenciji maloljetničke delinkvencije
Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata s ciljem unapređenja  obrazovno-odgojnog rada
Povezivanje škole s drugim institucijama u nastavnim i vannastavnim aktivnostima
Pedagoška tema: odnos nastavnik –učenika – roditelja
XI Razvijanje komunikacije između učenika, nastavnika i roditelja
Prijedlog mjera za poboljšanje rezultata u učenju i vladanju učenika
Aktivnosti na smanjivanju izostanaka
Upoznavanje roditelja s Indeksom inkluzivnosti, anketiranje roditelja – „Saradnja između porodice i škole“
Tekuća pitanja
XII Kritički osvrt roditelja na rad škole
Pedagoška tema: „Roditelj akter, a ne samo puki posmatrač u odgoju i obrazovanju“
Prevencija narkomanije, alkoholizma i pušenja
Tekuća pitanja
II Informacija o uspjehu učenika u učenju i vladanja na kraju I polugodišta
Praćenje izostanaka učenika sa nastave
Rad na prevenciji maloljetničke delinkvencije
Informacija o radu vannastavnih aktivnosti
Tekuća pitanja
III Razmatranje pomoći u realizaciji praktične nastave
Analiza saradnje između porodice i škole
Tekuća pitanja
IV Učešće u organizaciji ekskurzija i izleta
Saradnja sa lokalnom zajednicom
Praćenje izostanaka učenika sa nastave
Rad na prevenciji maloljetničke delinkvencije
Tekuća pitanja
V Kritički osvrt roditelja na rad škole
Pedagoška tema „Zdravi porodični odnosi“
Tekuća pitanja
VI Analiza rada Vijeća roditelja
Informacija o uspjehu učenika na kraju II polugodišta