Organi upravljanja i rukovođenja

U skladu s važećim propisima organizacionu strukturu škole čine:

Organ upravljanja 

Školski odbor:

Aziz Đozo-predsjednik,predstavnik Ministarstva
Majda Dželilović-član, predstavnik radnika škole
Samir Fazlić-član, predstavnik roditelja škole
Almin Tufo-član, predstavnik općine Hadžići

Organ rukovođenja:

Ejubović Selver dipl.ing.maš. – direktor škole
Merđanović Senaida prof. – pomoćnik direktora
Bašić Admir prof. – pomoćnik direktora za nastavni proces