Dužnosti redara

Pravilnikom o kućnom redu škole definisane su dužnosti redara u odjeljenju.

Dužnost dežurnih učenika (redara) u odjeljenju:

  • obezbijediti radni red i disciplinu u kabinetu prije početka nastave i da za vrijeme školskog odmora prozrače kabinete,
  • pribavljaju kredu, spužvu i druga nastavna sredstva za čas,
  • staraju se o čuvanju školske i lične imovine učenika u kabinetu za vrijeme odmora,
  • oštećenja na opremi i inventaru prijavljuju dežurnom nastavniku ili nastavniku koji je došao na čas,
  • prijavljuje nastavniku učenike koji su odsutni sa časa,
  • po završetku časa provjerava čistoću klupa.