Administrativno finansijski poslovi

Kavazbašić Anida, diplomirani pravnik – sekretar
Muhić Suvada, diplomirani ekonomista – samostalni referent za plan i analizu
Madžak Zijada – administrativni radnik
Bajrić Sulejman – ekonom, kurir