Vijeće roditelja

 1. I-1  Bandić Duran
 2. I-2  Daidžić Hasib
 3. I-3  Kaleta Nevđat
 4. I-4  Kladničanin Nermina
 5. I-5  Lihovac Nezir
 6. I-6  Kopić Amra
 7. I-7  Kustura Mustafa ( zamjenik predsjednika vijeća )
 8. I-8  Merdžanović Erna
 9. I-9  Bilalović Samra
 10. II-1  Paljanin Selvera
 11. II-2  Kečo Safet
 12. II-3  Ramić Sejada
 13. II-4  Sadiković Rasema
 14. II-5  Hasanović Muniba
 15. II-6  Sajnica Mirsad
 16. II-7  Lepir Fikret
 17. II-8  Maslo Nermina
 18. II-9  Trgo Alma
 19. III-1  Mujić Adisa
 20. III-2  Isufi Arben
 21. III-3  Kabulović Nusret
 22. III-4  Kokor Huso
 23. III-5  Bašić Ifet
 24. III-6  Kovačević Denis ( predsjednik vijeća )
 25. III-7  Gutić Izudin
 26. III-8  Hujić Amina
 27. III-9  Japalak Elmir
 28. III-10  Proha Damir
 29. IV-1  Djelek Aida
 30. IV-2  Kovačević Aida
 31. IV-3  Bužo Nedžad
 32. IV-4  Rahmanović Emina
 33. IV-5  Mekić Senida
 34. IV-6  Mujezinović Sanela
 35.  Kavazbašić Anida ( sekretar vijeća )

Rad vijeća roditelja

Radi povezivanja s društvenom zajednicom i saradnje roditelja i škole osniva se vijeće roditelja.

Funkcija vijeća roditelja

 • promoviše interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi,
 • predstavlja stavove roditelja učenika školskom odboru,
 • podstiče angažman roditelja u radu škole,
 •  informiše školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu školskoga odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom,
 • sudjeluje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje obrazovni rad u školi,
 • kandidira i bira predstavnike roditelja u školski odbor.

Struktura vijeća roditelj

 •  predsjednik vijeća,
 •  zamjenik predsjednika vijeća,
 • sekretar vijeća.

Način i procedura osnivanja i rada vijeće roditelja utvrđuje se općim aktima škole.

Način izbora rukovodstva, kao i ostale odgovornosti regulišu se pravilnikom o radu.

 Predsjednik vijeća roditelja

 • organizuje i vodi sastanke, predlaže dnevni red sastanaka,
 • potpisuje dokumente vijeća,
 • predstavlja vijeće u školi i izvan nje.

Zamjenik predsjednika vijeća pomaže predsjedniku u njegovom radu, i obnaša dužnost predsjednika, ukoliko je predsjednik spriječen.

Sekretar vijeća

 • vodi zapisnik na sastanku vijeća roditelja,
 • izvještava članove vijeća o održavanju slijedećeg sastanka,
 • obavještava ostale roditelje o odlukama donesenima na sastanku, putem oglasne ploče ili drugog oblika obavještavanja,
 • odgovara za tačnost zapisnika i zaključaka, koji su doneseni na sastancima,a radi i druge administrativne poslove, koje mu povjeri predsjednik.

Pravilnik o radu vijeća roditelja

Pravni dokument koji pobliže definiše i detaljnije reguliše rad vijeća roditelja je pravilnik o radu. Njime se definišu konkretni ciljevi vijeća roditelja i načini donošenja odluka, zatim tijela i funkcije koje čine vijeća roditelja, način izbora i određivanje odgovornosti članovima vijeća. Pravilnik o radu definiše poziciju vijeća roditelja u odnosu na druga tijela u školi – stručna i upravna tijela, kao i vijeće učenika. Pravilnik o radu se može mijenjati tijekom rada, odnosno prilagođavati potrebama vijeća.

Osim toga, pravilnik o radu poslužit će kako bi cjelokupno iskustvo o radu u vijeću roditelja bilo predočeno na precizan i jasan način, onima koji dolaze.

Pravilnikom o radu uređuje se i izbor i mandat članova vijeća, njihova prava i obveze, djelokrug rada, zastupanje i predstavljanje, te druga pitanja značajna za rad vijeća roditelja.

Pravilnik o radu vijeća, kao i njegove izmjene i dopune, usvaja vijeće uz suglasnost školskog odbora.

Poslovnik o radu vijeća roditelja

Vijeće roditelja treba imati i svoj poslovnik o radu kao interni dokument, koji donosi i usvaja vijeće na svom sastanku. Njime se reguliše vođenje sastanaka, procedure donošenja odluka i druga pitanja vezana za rad vijeća. Poslovnik o radu izrađuje se na temelju pravilnika o radu.

Program rada vijeća roditelja

Vijeće roditelja trebalo bi na početku svoga mandata izraditi program rada, kako bi kvalitetno radilo. Program treba sadržavati aktivnosti koje vijeće ima namjeru provoditi iz mjeseca u mjesec.

 

Mjesec Sadržaj radaVrijeme realizacije
IXKonstituisanje Vijeća roditelja
Izbor rukovodstva
Usvajanje poslovnika o radu
Upoznavanje roditelja s Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika
Tekuća pitanja
XRad na prevenciji maloljetničke delinkvencije
Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata s ciljem unapređenja  obrazovno-odgojnog rada
Povezivanje škole s drugim institucijama u nastavnim i vannastavnim aktivnostima
Pedagoška tema: odnos nastavnik –učenika – roditelja
XIRazvijanje komunikacije između učenika, nastavnika i roditelja
Prijedlog mjera za poboljšanje rezultata u učenju i vladanju učenika
Aktivnosti na smanjivanju izostanaka
Upoznavanje roditelja s Indeksom inkluzivnosti, anketiranje roditelja – „Saradnja između porodice i škole“
Tekuća pitanja
XIIKritički osvrt roditelja na rad škole
Pedagoška tema: „Roditelj akter, a ne samo puki posmatrač u odgoju i obrazovanju“
Prevencija narkomanije, alkoholizma i pušenja
Tekuća pitanja
IIInformacija o uspjehu učenika u učenju i vladanja na kraju I polugodišta
Praćenje izostanaka učenika sa nastave
Rad na prevenciji maloljetničke delinkvencije
Informacija o radu vannastavnih aktivnosti
Tekuća pitanja
IIIRazmatranje pomoći u realizaciji praktične nastave
Analiza saradnje između porodice i škole
Tekuća pitanja
IVUčešće u organizaciji ekskurzija i izleta
Saradnja sa lokalnom zajednicom
Praćenje izostanaka učenika sa nastave
Rad na prevenciji maloljetničke delinkvencije
Tekuća pitanja
VKritički osvrt roditelja na rad škole
Pedagoška tema „Zdravi porodični odnosi“
Tekuća pitanja
VIAnaliza rada Vijeća roditelja
Informacija o uspjehu učenika na kraju II polugodišta